h i r d e t é s

Adatkezelés

Olvasási idő
11perc
Eddig olvastam

Adatkezelés

2014. április 22. - 08:00
0 komment

 

1. Bevezetés

Az Eszterlánc Polgári Társulás (a továbbiakban: Adatkezelő, Szolgáltató) kötelezettséget vállal arra, hogy Szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
Jelen szabályzat minden, a társaság által üzemeltetett weblapon elérhető.
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen szabályzat szükség szerinti megváltoztatására. Az esetleges változásokról kellő időben értesíti ügyfeleit és partnereit.
Az Adatkezelő elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

2. Definíciók - az 1992. évi LXIII. törvénynek megfelelően

2.1. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. Adatkezelési szempontból a felhasználói cégadatok a személyes adatokkal megegyező elbírálás alá esnek.
2.2. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez.
2.3. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
2.4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
2.5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.
2.6. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.
2.7. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.
2.8. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
2.9. adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.
2.10. adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
2.11. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
2.12. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.
2.13. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
2.14. harmadik ország: minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

3. Alapelvek az  adatkezelés során

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 • azt törvény vagy -- törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben -- helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Különleges adat nem kezelhető.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.
Az érintettet -- egyértelműen, közérthetően és részletesen -- tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

 • felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
 • pontosak, teljesek és ha szükséges, időszerűek;
 • tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
Személyes adat az országból -- az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül -- harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

4. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A szolgáltatásokon belül minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul.
A honlapok látogatása során a Szolgáltató a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából, valamint az Elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 159A§ j. pontja értelmében rögzíti, és 1 évig megőrzi a felhasználók IP címét, az elérés port számát, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét.
A Szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagokat, ún. sütiket (cookie-k) helyezhet el.
A Szolgáltató, technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása során a Szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. sütik segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a Szolgáltató honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg a felhasználónak.
A sütiket a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy azok alkalmazását tiltsa. Ezen túlmenően a Google biztosítja, hogy a felhasználó a Google által megjelenített hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon (http://www.google.hu/privacy_ads.html) letilthatja a Google által elhelyezett sütiket.
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 30.§ a) pontja értelmében a Szolgáltató által végzett adatkezelést nem kell bejelenteni az adatvédelmi nyilvántartásba, mivel a Szolgáltató-Adatkezelő csak olyan személyek adatait kezeli, akikkel ügyfélkapcsolatban áll.

4.2. Külső szolgáltatók adatfelvétele a honlapon

A Szolgáltató által üzemeltetett piactér html kódja a szolgáltatótól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhat.
Külső szolgáltatók személyes adatokhoz nem férnek hozzá, a Szolgáltató kizárólag aggregált adatok elérhetőségét biztosítja.

4.3. Regisztrációs adatbázis

A Szolgáltató által üzemeltetett portál szolgáltatásai regisztrációhoz kötöttek. Regisztráció nélkül aktív tevékenységre a portálon nincs lehetőség.
A szolgáltató a regisztrációs adatbázisban a szerzői álnevet, az érintett jelszavát, vezeték- és keresztnevét vagy cégnevét, e-mail címét, telefonszámát, weboldalának url-jét, fényképét, lakcímét vagy székhelyének címét, megyéjét/államát, országát valamint a regisztráció időpontját, és IP címét kezeli. Ezek az adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, és a kapcsolatfelvételhez.
Az adatbázis a fentieken kívül tartalmazza, hogy a felhasználó kért-e e-mail hírlevelet vagy sem, és ha igen, html vagy szöveges formátumban kérte-e. A hírlevéllel kapcsolatos adatkezelést külön pont tárgyalja.
A megadott adatok többségének módosítását a honlapon el lehet végezni. Az adatok esetleges törlését a Kapcsolatfelvétel menüben lehet kérni.

4.4. Termékfigyelő, hírlevél és egyéb értesítések

A Szolgáltató esetenként hírlevélben értesíti újdonságairól azokat a felhasználókat, akik a hírlevél küldését kérték. A kiküldött hírlevelek tartalma a felhasználók által megadott adatok alapján eltérő lehet.
Fentieken felül a szolgáltató rendszere egyéb -- a szolgáltatásban magában rejlő -- üzeneteket is küldhet alkalmanként.

4.5. Kapcsolatfelvétel

A felhasználók írásban e-mail, vagy a név, e-mail cím és szöveges üzenet rovatok kitöltése után a weblapon található űrlap elküldésével vehetik fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval. Az üzeneteket a szolgáltató csak rendeltetésszerűen használja fel, az ügy végleges elintézése után archiválja azokat.

5. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
A Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Szolgáltató informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

6. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név:  Eszterlánc Polgári Társulás
Telefon: +36 33 313 074
Email:  [email protected]
Képviselő:  Harvay Péter

7. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve -- a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével -- törlését a regisztrációnál jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.
Az érintett kérelmére a Szolgáltató, mint Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Szolgáltató költségtérítést állapít meg.
A Szolgáltató a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának e szabályzatban, illetve törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy ha azt bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
A Szolgáltató a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A Szolgáltató -- az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével -- a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az adatkezelést -- beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is -- megszünteti, és az adatokat zárolja.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen -- annak közlésétől számított 30 napon belül -- bírósághoz fordulhat.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
A Szolgáltató az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:

Név:  Adatvédelmi Biztos Hivatala
Székhely:  1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon:  +36 1 475 7186, +36 1 475 7100
Telefax: +36 1 269 3541
E-mail: [email protected]{jcomments off}

 


 

h i r d e t é s