fbpx Kérdőjeles választási jegyzőkönyvek tömegét találták Szekszárdon | CIVILHETES

h i r d e t é s

Kérdőjeles választási jegyzőkönyvek tömegét találták Szekszárdon

Olvasási idő
9perc
Eddig olvastam

Kérdőjeles választási jegyzőkönyvek tömegét találták Szekszárdon

2018. április 16. - 18:44

 

A szavazás eredményéről készült jegyzőkönyv olyan papír alapú okirat, melyet az SZSZB megszabott alakban állít ki és mint közokirat teljesen bizonyítja a benne foglalt adatok és tények valódiságát, valamint annak idejét és módját. 

A teljes bizonyító erejű közokiratnak közhitelű ereje van, másként fogalmazva az az okirat mely elveszti közokirat jellegét semmiféle bizonyító erővel nem rendelkezik. A jogszabály által szabott alakban elkészített okiratok (jegyzőkönyvek) azáltal válnak közokiratokká, hogy a jogszabály által meghatározott módon kerülnek kitöltésre és a rögzített adatok valódiságtartalmának igazolása megtörténik az SZSZB tagok által. A szavazáskor használt jegyzőkönyveket biankó formában bocsátották az SZSZB rendelkezésére, a jegyzőkönyvek az 1/2018(I.3) IM rendeletben közzétett formában kerültek kinyomtatásra. A jegyzőkönyvek biankó jellegét a jegyzőkönyvön „névjegyzékben lévő választópolgárok száma” rovatban előre nyomtatott szám adta meg. A jegyzőkönyvek azonosító (QR) kóddal voltak ellátva. Ez a kód egy olyan sorszámot tartalmaz, ami alapján beazonosítható, hogy jegyzőkönyv melyik megyében, melyik választókerületben és melyik szavazókörben került kibocsátásra. A QR kód különbözik a listás és egyéni jegyzőkönyveken, de a megye, választókerület és szavazókör azonosító mindkét kódban azonos. A QR kód a jegyzőkönyvről készült fénymásolat készítésekor nem módosul.

Az ügyben érintett közokiratok hitelesítési eszközei tehát a QR kód, a jogszabály szerű adatrögzítés, az SZSZB tagok saját kezű aláírása és a szavazóköri bélyegző lenyomata. Ha bármelyik hitelesítési eszköz hiányzik, vagy nem megfelelő, akkor az ügyben érintett közokirat elveszti teljes bizonyító erejét, vagyis alkalmatlanná válik arra, hogy a benne foglaltak valóságtartalmát közhitelesen igazolja, illetve akkor is elveszti a közokirat a teljes bizonyító erejét, ha az eredeti közokirat kiállításkori (elkészítés) tartalma a hitelesítő eszközök elhelyezése után megváltoztatásra kerül és ennek tényét a jegyzőkönyvön nem megfelelő módon rögzítették. Az elkészült és a hitelesítési eszközökkel megfelelően ellátott jegyzőkönyv tartalmának megváltoztatása csak úgy lehetséges a közokirati jelleg megtartása mellett, ha a tartalom megváltoztatásához az összes SZSZB tag hozzájárul mégpedig oly módon, hogy a jegyzőkönyvben külön felvezetésre kerül az adatváltoztatás oka, a módosítás ténye és ezt az összes SZSZB tag aláírásával hitelesítve elfogadja és tanúsítja. A más módon megváltoztatott jegyzőkönyv semmiféle bizonyító erővel nem rendelkezik, elveszti közhiteles jellegét. Amennyiben bármely szavazókörben elvesztették a jegyzőkönyvek közokirati jellegüket, akkor a választókerület választási eredményének megállapításakor nem vehetők figyelembe, hiszen ettől kezdve nem áll rendelkezésre olyan teljes bizonyító erővel rendelkező okirat, mely a szavazás adatait és eredményét közhitelesen bizonyítani tudná. Ha ennek ellenére a közhitelét vesztett jegyzőkönyv adatait mégis szerepeltetik a szavazás végső eredményében, akkor a választási eredmény hamis adatok alapján kerül megállapításra. Hamis adatokra jogot alapítani nem lehet, ezért a választást meg kell ismételni.

Az NVI weboldalán elektronikus formában, .tif fájlformátumban (foto formátumban) közzétett jegyzőkönyvek elektronikus adatai nem tartalmazzák a fájl eredetére vonatkozó információkat, az Exif adatokat.

Az NVI oldalán megjelenített elektronikus jegyzőkönyv másolat nem tartalmazza az alábbiakat:


Nagyobb méretért kattintson a képre!

Mindez azért lényeges, mert ha az automatikusan rögzített adatok nem kerültek volna törlésre valaki által, akkor az eredetiség, hitelesség és valóságtartalom kérdésére kétségtelen bizonyíték állna a rendelkezésünkre, vagyis az elektronikus jegyzőkönyv másolatok így nem tekinthetők közhitelesnek. Ennek hiányában a közzétett szavazati eredmények eredetiségét és valódiságtartalmát csak a papíralapú közokiratok vizsgálatával lehet megállapítani. Mivel egyetlen jegyzőkönyvön sem került feltüntetésre, hogy összesen hány eredeti példányban készült, így kétségtelen, hogy közhiteles, teljes bizonyító erővel bíró jegyzőkönyvből (közokiratból) csak egy készülhetett. Ellenkező esetben szerepelnie kellene a jegyzőkönyvön, hogy „készült X számú eredeti példányban”. A papír alapú közokiratok vizsgálatához elengedhetetlenül szükséges, hogy hitelesített másolat álljon a rendelkezésünkre, mely a mi esetünkben szavazókörönként adott. Ebből az is következik, ha az eredetiről készült hiteles másolat tartalma nem azonos az eredeti jegyzőkönyveknek tekintett közokiratok tartalmával, akkor mindkét jegyzőkönyv elveszti a közokirati teljes bizonyító erejét, teljesen alkalmatlanná válik arra, hogy a szavazási eredmény valódiságát igazolja.

Ha mindez azzal párosul, hogy a biankóban előre kinyomtatott jegyzőkönyveken szereplő QR kód nem azonos a róluk készült másolatok QR kódjával, akkor az a helyzet áll elő, mintha az eredeti személyigazolvány másolatán szereplő személyi igazolvány szám módosult volna másolás közben. Mivel ez fizikai képtelenség, így azokat kell eredeti jegyzőkönyveknek tekinteni, melyeket a szavazás napján lemásoltak a delegáltak részére, tehát a másolaton levő QR kód azonos az eredetivel. Azok az eredetinek tartott jegyzőkönyvek, melyek QR kódja nem azonos a másolásra került jegyzőkönyv QR kódjával, nem tekinthetők valódinak, nem minősülnek közokiratnak és semmi bizonyító erővel nem rendelkeznek.

Mindezek alapján kétségtelen tényként kell elfogadni, hogy a szavazás napján az eredeti jegyzőkönyvről készült a másolatot kapták meg a delegáltak. A másolat ugyan nem rendelkezik teljes bizonyító erővel, ellenben teljesen alkalmas arra, hogy az eredeti jegyzőkönyv beazonosítható legyen. Az eredetiség beazonosítása során a másolat tartalma bizonyító erejű, vagyis nem tekinthető teljes bizonyító erővel rendelkező közokiratnak az a jegyzőkönyv, melynek csak QR kódja azonos a másolat kódjával, a tartalma nem.

Mivel az eredeti jegyzőkönyvek az OEVI-n keresztül átkerültek az NVI-hez és az NVI nyilatkozata szerint ezen eredeti jegyzőkönyvek elektronikus másolata került fel az NVI weboldalára tájékoztató jelleggel, így egy helyi vizsgálat lefolytatásához az NVI oldalán szerepeltetett elektronikus jegyzőkönyvmásolatok szintén megfelelőek a QR kód, az egyéb hitelesítési eszközök, vagy az adattartalom ellenőrzésére. Ha a másolat és az NVI oldalán fellelhető jegyzőkönyv között eltérés van pl. a QR kódban, akkor bizonyítottá válik, hogy jogellenesen, eredetinek tűnő jegyzőkönyvi példányokat készített valaki, mely bekerült a rendszerbe és az azon szereplő adatok a választási eredmény megállapításánál is figyelembe lettek véve. Ugyanez a helyzet akkor is, ha a két jegyzőkönyv tartalma eltérő.

Amennyiben a papír alapú közokiratok az előzőekben megfogalmazott valamely okból elvesztik közokirati jellegüket, akkor az adott szavazókörben az egyetlen közhiteles adat a névjegyzékben szereplő választói aláírások maradnak, vagyis az, hogy az adott szavazókörben összesen hányan szavaztak. Ez esetben előáll az a helyzet, hogy közhiteles dokumentummal bizonyítható a szavazásban résztvevők száma, ám a szavazatuk nem jelenik meg.

Ez esetben pedig sérül a választói jog oly módon, hogy nem jut érvényre a választói akarat, melynek helyreállítására a szavazás megismétlése az egyetlen törvényes eszköz.

A vizsgálatunk során eddig feltárt bizonyítékok:

A kifogás benyújtásának rövid határideje miatt eddig Bogyiszló, Decs és Őcsény települések összes jegyzőkönyveit megvizsgáltuk, valamint Szekszárd település szavazóköreinek jegyzőkönyveiből szúrópróba szerűen tudtunk ellenőrzést eszközölni. A többi választókerületi település jegyzőkönyve és a fennmaradt szekszárdi jegyzőkönyvek ellenőrzése még hátra van, vagyis az alábbiakban előtárt bizonyítékok az idő rövidsége miatt nem teljes körűek a választókerület egészére tekintettel. Ezzel azt akarjuk kihangsúlyozni, hogy az előtárt bizonyítékok nem jelentik azt, hogy a felsorolásban nem szerepelő jegyzőkönyvek kiállnák a törvényesség próbáját és a választókerületben többségében a szavazási eredményt teljes bizonyítóerejű közokiratokkal lehet igazolni.

Szekszárd

07-es szavazókör QR kódja  
NVI jegyzőkönyv egyéni  1117095007010244
Kapott másolat egyéni   1517095007020244
   
NVI jegyzőkönyv listás  1517095007020244
Kapott másolat listás 1517095007010244

A QR kód eltérést mutat, így függetlenül attól, hogy ugyanazon rányomtatott sorszám van mindkét jegyzőkönyvön. Nem megállapítható, hogy a delegáltnak kiadott másolat milyen jegyzőkönyvről készült. Az NVI jegyzőkönyvben olyan számszaki javítások vannak, amelyek a delegáltnak kiadott másolaton nem szerepelnek.

30-as szavazókör QR kód  
NVI jegyzőkönyv egyéni  1517095030020244
Kapott jegyzőkönyv másolat 1117095030010244

A QR kódok az NVI jegyzőkönyveken és a kapott jegyzőkönyveken azonosak, ám a kapott jegyzőkönyveken nem szerepelnek aláírások, pedig a hitelesítés szerint az eredetivel megegyező másolatok. Ebből következően az NVI oldalán található közokirat hamis. Ezt az is alátámasztja, hogy az NVI közokiraton az SZSZB 7 tagja helyett csak 5 szignó szerepel. A csatolt mellékletben az egyéb, a közokirati jelleg megszűnését okozó eltérések megtekinthetők.

34-es szavazókör QR kód  
NVI jegyzőkönyv egyéni  1517095034010244
Kapott másolat   1517095034010244

A QR kód azonos mindkét iraton és azonos az iratok sorszámozása is, ám az NVI oldaláról letöltött jegyzőkönyvek jelentős eltérést mutatnak a delegált által kapott jegyzőkönyvek tartalmával. A csatolt mellékletben az egyéb, a közokirati jelleg megszűnését okozó eltérések megtekinthetők.

38-as szavazókör QR kód  
NVI jegyzőkönyv egyéni  1117095038020244
Kapott másolat egyéni  1117095038020244
   
NVI listás 1517095038020244
Kapott másolat listás 1517095038020244

Mint látható a jegyzőkönyvek QR kódjai azonosak mindkét esetben. Ez azt jelenti, hogy mindkét esetben a másolatnak és az NVI oldalról letöltött jegyzőkönyvnek 100%-ban egyeznie kellene. Ennek ellenére az NVI oldalán található jegyzőkönyveken egy SZSZB tag aláírása hiányzik és az adatok összeegyeztethetetlenek a kapott másolaton szereplő adatokkal. A csatolt mellékletben az egyéb, a közokirati jelleg megszűnését okozó eltérések megtekinthetők.

Decs

004-es szavazókör QR kód  
NVI jegyzőkönyv egyéni  1117018004020244
Kapott másolat egyéni  1117018004020244
   
NVI listás 1517018004010244
Kapott másolat listás 1517018004010244

A QR kód azonos mindkét iraton és azonos az iratok sorszámozása is, ám az NVI oldaláról letöltött egyéni jegyzőkönyv 2. oldalán a delegáltak aláírásainak a darabszáma kevesebb, mint a delegált által kapott jegyzőkönyvön. A csatolt mellékletben az egyéb, a közokirati jelleg megszűnését okozó eltérések megtekinthetők.

Bogyiszló

002-es szavazókör QR kód  
NVI jegyzőkönyv egyéni  1117010002010244
Kapott másolat egyéni  1117010002010244
   
NVI listás 1517010002010244
Kapott másolat listás 1517010002020244

A QR kód nem azonos az NVI listás és a delegáltnak átadott listás jegyzőkönyv másolaton, melyből egyértelmű, hogy a másolat nem az eredeti NVI-s jegyzőkönyvről készült. A csatolt mellékletben az egyéb, a közokirati jelleg megszűnését okozó eltérések megtekinthetők.

Őcsény

003-as szavazókör QR kód  
NVI jegyzőkönyv egyéni  1117078003010244
Kapott másolat egyéni  1117078003010244
   
NVI listás 1517078003010244
Kapott másolat listás 1517078003020244

Ebből egyértelmű, hogy a kapott másolat nem az NVI oldalán található eredeti jegyzőkönyvről készült. A csatolt mellékletben az egyéb, a közokirati jelleg megszűnését okozó eltérések megtekinthetők.

Mellékletek (pdf)

1. sz. melléklet (pdf)
2. sz. melléklet (pdf)
3. sz. melléklet (pdf)
4. sz. melléklet (pdf)
5. sz. melléklet (pdf)
6. sz. melléklet (pdf)
7. sz. melléklet (pdf)
8. sz. melléklet (pdf)


 

h i r d e t é s