h i r d e t é s

A csoda velünk van: Felismeréséhez nem szem, fül, hanem tudat kell és működik!

Olvasási idő
7perc
Eddig olvastam

A csoda velünk van: Felismeréséhez nem szem, fül, hanem tudat kell és működik!

2020. május 09. - 14:16

 

Vissza a csodák világába.

Mi volt a csoda az emberek számára az ókori Egyiptomban? A szemfényvesztés. Ez a fáraó kora, melyben az ő gőgje uralta a világot. Ennek támogatására kellett a káprázat. Idézzük fel Mózes példáját a mágusokkal! Mindenféle mágiát műveltek, de egyik sem tudott életet előhozni az élettelenből. Mózes botja élő kígyóvá változott. A fáraó szeme előtt élet keletkezett abból, amiből ember nem tud életet előhozni. Elbukott a legfőbb eszköz, mely a gőg uralmát támogatta.

Mi volt Thamud történetének lényege? Az ő törzse volt az, akik lakóhelyeket, templomokat vájtak a sziklákba. Lásd a mai Petrát. Lenyűgöző, amit tettek. Thamud gőgje uralta azt a világot, melyet építményei elkápráztattak. De Allah (SWT) elküldte Szalehet a tevetehénnel. Mi volt a mondanivaló? Nézzétek ezt a tevetehenet! Ti képesek vagytok a hegyekbe építményeket vájni, de tudtok-e egy ilyen életet teremteni, mint Allah? Thamud gőgje is elbukott és végzetes véget ért.

(Elküldtük) Thamudhoz fivérüket, Szalihot. Mondta: „Ó nép! Imádkozzatok Uratokhoz, nincs nektek más Isten Rajta kívül. Eljött hozzátok a bizonyság Uratoktól! Ez Allah tevetehene, bizonyság nektek. Hagyjátok azt (szabadon) legelni a Földön, ne ártsatok neki, különben Allah fájdalmas büntetéssel sújt le rátok.” (Korán 7:73)

Thamud nemzetsége lépett Aád örökébe, akikről a 7:65 vers tesz említést (lásd lábjegyzet ugyanott). Ők ugyanannak a törzsnek, Aád törzsének egy ágát képezték. Történetük szintén az Arab hagyomány része. Névadójuk, Thamud, akinek atyja Abir (Aram fivére), az ő atyja Sam, aki Noé fia. Ők Arábia északnyugati táján telepedtek meg, Arábia Petra volt központjuk. Ez Medina és Szíria között van. Sziklás, sivatagos táj (Hidzsr 15:80), melyet termékeny völgyek (vádik) szelnek át. A Hidzsra 9-ik évében a Próféta hírét vette, hogy Szíria felől rómaiak (bizánciak) hada vonul délre, ellene.
Összeszedte embereit és Tabuk (700 km Medinától északra) felé vonult. Áthaladt Thamud városának építészeti maradványainál. Az újkori ásatások Maan közelében feltárták Petrát, ami minden valószínűség szerint Thamud települése volt. Az épületek az Egyiptomi hellén stílus jegyeit viselik magukon, amit helyi jellegzetesség tesz sajátossá. Ezt az Európai írók Nabateus kultúrának jegyzik. Kik voltak a Nabateusok? Egy ősi Arab törzs, akik tekintélyes szerepet játszottak a történelemben:
Konfliktusba kerültek az i. e. 312-ben I. Antigonus császárral. Fővárosuk Petra, de hatalmukat innen egészen az Eufráteszig kiterjesztették. Az i. e. 85-ben Damaszkusz urai lettek, királyuk Haritha (a római történelemben Aretas). Róma szövetségeseiként a Vörös tenger partvidékét felügyelték. 105- ben Trajanusz császár csökkentette befolyásukat, majd annektálta területeiket. Thamud az Arab hagyomány szerint a Nabateusok leszármazottja volt. Sargon asszír király i. e 715-ből származó felirata említést tesz Ibamidzsd-ról, Arábia keleti és központi tartományainak népéről. Thamud népének civilizációjával egy külön függelékben foglalkozunk. Thamud népe istentelen és kegyetlen volt, akikkel egy földrengés végzett. Prófétájuk Szalih időben intette őket. A tevetehén csodálatos története erre az intésre utal.

„Emlékezzetek, mikor helytartókká tett meg titeket Aád után, elszállásolt titeket a Földön, annak síkjain palotákat emeltek, hegyeibe otthonokat vájtok. Hát emlékezzetek Allah bőkezűségére és ne alattomoskodjatok a Földön megrontókként.” (Korán 7:74)

Lássuk Jézus csodáit, melyeket Allah támogatásával bemutatott. Ő abban a korban élt, amikor Róma gőgje uralta a világot. Mire volt Róma büszke? Isteneire, azok emberre gyakorolt hatásaira, erejére, tudományaira. Jézus eljövetele és Allah által véghezvitt csodái Róma gőgjét törte meg!
Meggyógyította a leprást, életre keltette a halottat. Nem mágiát hajtott végre, hanem Allah életet adó hatalmát mutatta be, melyre Róma egy istene sem volt képes. Lásd tehát, hogy Jézus küldetésének egyik mondanivalója egy gőgre és káprázatra épülő hatalom megdöntése volt a legegyszerűbb módon: az élet misztikumának bemutatásával!
Ahova Allah (SWT) prófétát küldött, olyan hatalmak voltak, melyek valamilyen földi büszkeségre épültek, ami gőgössé tette őket.
Az arabok büszkesége mi volt a Dzsahiliya (Iszlám előtti korszak) idején? A nyelv! Nyelvi fesztiválokat rendeztek éves zarándokutak idején, ahol versengtek verseikkel, bölcseleteikkel, hőskölteményeikkel stb. A kor „Nobel díjasai” a költők voltak, akiknek költeményeit kifüggesztették a Kábára (Mualliqat). A nyelv tette büszkévé, önteltté őket. Ekkor Allah (SWT) lebocsájtotta a Koránt egy olyan embernek, akit senki sem ismert költészetéről, sőt írástudatlan volt. És íme, a csoda! Mohammed (béke reá), az írástudatlan olyan nyelvi teremtményt mutatott be népének, melyre egy versfaragó sem volt képes és azóta sem képes senki.

Ha kétségetek lenne arról, hogy mit nyilatkoztattunk ki szolgálónknak, úgy hozzatok el ilyen Szúrát, s hívjátok Allahon kívüli tanúitokat, ha igazak vagytok. (Korám 2:23)

Itt a nagy próbatétel! A Próféta (béke reá) életében és később is sokan megpróbáltak olyan Szúrákat írni, mint amilyenek a Koránban vannak, de senkinek sem sikerült. Az egyikük volt Muszailamah (csúfneve: „a hazug”), aki próbálkozott, de elbukott.

  • Az Allahtól eredő Szúrák Allah logikáját tükrözik, ami eltér az emberi agy gondolkodásától.
  • A nyelvezet is különleges. A Szúrák 1400 évvel ezelőtt nyilatkoztattak ki és úgy tudjuk olvasni azokat, mintha tegnap jöttek volna ki a nyomdából. A nyelvezet ugyanaz maradt! A világon egy más nyelv sem képes erre.
  • A Korán stílusa nem hasonlítható más ember által alkotott íráshoz. 1400 évvel ezelőtt az emberek hosszú történeteket, meséket beszéltek el. Ezek a Szúrák rövid esszenciákat adnak és egyáltalán nem elbeszélő jellegűek.
  • A tartalom minden időben és térben érvényes. Magukban foglalják a múlt és jelen bizonyítékait, valamint a tényeket, amiket csak a jövő fog felfedezni.

Ha a fenti érveket összetesszük, ember nem hozhat létre Koráni Szúrát. Mitikus tanúk és segítők sem sugallhatnak Örökös Útmutatást. Csak Allah, az Egyetlen!

Ezért az Iszlámban a Muszlimok nem hozhatnak létre ember által vezérelt központi intézményt, ahogy a kereszténység Vatikánban „Egyház” név alatt. A mi Egyházunk a Szent Korán! Muszlimok nem nevezhetnek ki „pápát” egy létesítményesített iszlám vezetés központi kormányzójának, aki hibákat követhet el, ami az embereket eltévelyíti. A mi központunk a „Tudás, Tudomány és az Ő Világainak Folyamatos Felfedezése, ahol a Korán az Útmutatásunk.” Aki muzulmánok irányítására Iszlám szervezetet akar létrehozni egyházi alapon, az a Korán alaptanításaival fordul szembe. Akkor mi a kalifátus? A Kalifátus más. Az egy államforma, ahol az Iszlám adja a rendezőelveket. Azonban a Kalifátusnak is érintetlenül kell hagynia a doktrínákat és nem manipulálhatja a Szúrákat.

Egyetlen próféta sem azért jött, hogy saját követését követelje meg. Egyetlen csodatételük sem azt szolgálta, hogy az emberek bennük higgyenek. Egy csoda bemutatása sem egy kihívásnak való megfelelés volt! Egytől egyig mind Allah éltető hatalmának bemutatását szolgálta.
Minden csodák legnagyobbika, a Korán. Ez nem olyan, amiről beszélünk, ami példabeszédekben szerepel, hanem ami a kezünkben van! Ez a biztosítéka a világ legnagobb Ummája fennmaradásának és terjedésének, ha mi is hűek vagyunk hozzá. Mi az, ami a Koránt a többi csoda felé helyezi? Két ok. Az egyik, hogy a csoda és az üzenet egy és ugyanaz. Korábban minden próféta elhozott egy könyvet, üzenetet és ettől tartalmilag különálló csodatételeket, az üzenet hitelesítésére. A csodák bizonysággá tették az üzenetet, mely a csodatételeket követték. A Korán esetében az üzenet maga a csoda és a csoda maga az üzenet. A Korán nem igényli, hogy utólag bármi hitelesítse. Önmagát hitelesíti. A másik, hogy a Korán ki van véve az idő és hely dimenziójából. Bárki, bárhol és bármikor megtapasztalhatja igazát. Minden más csoda hit, vagy tanúk, bölcsek állításának elfogadása alapján áll meg.
Ez a csoda törte meg Quraish (a próféta törzse) gőgjét, ásta alá büszkeségét. Hiába vetették össze azt a Dzsahiliya költészetével, rímjeivel, szóritmusaival, összecsengéseivel, hiába kísérelték meg utánozni, képtelenek voltak rá.
Hiába vált Ummánk megosztottá, sok irányzatot követővé, a Korán mindnél egy és ugyanaz!

Érkezzünk el a mához. Ma is gőg uralja a világot. Hazugsággyárak, erődemonstráció, szemfényvesztés.
Nincs szükségünk több csodára, mert az a kezünkben van. Az megírja ennek a gőgös kornak eljövetelét és pusztulását. Ezt azok is tudják, aki e korban uralkodnak. Ha a Korán, egy mikroközösség irodalma lenne, már rég betiltották volna. Mivel másfél milliárd ember szent könyvéről beszélünk, nem lehet betiltani. A trend fenyegető a gőg gazdáinak, hiszen a másfél milliárdos tömeg növekszik. Mivel a Koránhoz nem nyúlhatnak, csak egy választásuk marad: minket, az Ummát manipulálják. Azt kell mondjam, sok helyen sikeresen. A csoda velünk van. Felismeréséhez nem szem, fül, hanem tudat kell és működik.

Címkék: 

 

h i r d e t é s